Obec Otvovice
Otvovice

Otvovická skála

Více naleznete zde

Otvovická skála je názvem, soukromě vlastněného území, na němž se nachází skalní ostroh, vystupující přibližně 60m nad údolí. Z vrchu skály, přístupného bez větších obtíží po pěšině, je výhled na Otvovice. Od roku 1985 je skála vyhlášena chráněným územím. Níže je možné nalézt přepis informačních desek týkajících se skály.

Informační deska z roku ~2009

Přírodní památka Otvovická skála je druhově bohatý ekosystém skalních stepí i stepí na hlinitém podkladě s vyznamným geologickým výchozem. Skálu tvoří proterozoické afanitické spility, svah pod skálou překrývá slabá vrstva vápnité spraše. Botanicky velmi bohatá lokalita s významnými druhy jako je tařice skalní, svízel sivý, česnek chlumní, mochna písečná, koniklec luční český, kavyl sličný a Ivanův, modřenec tenkokvětý, kozinec rakouský, hlaváček jarní. Obdobně hodnotná je i fauna. Přírodní památka se nachází v katastrálním území Otvovic a její rozloha je 1,34 ha. K zabezpečení chráněného území před rušivými vlivy z okolí je vyhlášeno ochranné pásmo o výměře 1 ha. V terénu je území vymezeno červeným pruhovým značením a tabulemi s malým státním znakem. Vstup je povolen pouze po značených cestách.

§ Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození jsou zakázány. V ochranném pásmu není dovolena těžba nerostných surovin, ukládání odpadu, umísťování staveb a technických děl bez souhlasu orgánu ochrany přírody. Státní správu v přírodní památce vykonává podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny Středočeský kraj.

Ochrana přírody je veřejným zájmem a tedy i zájmem každého slušného člověka.

www.kr-stredocesky.cz

Informační deska z roku 1987

Otvovická skála · Chráněný přírodní výtvor

Rozloha 1,34 ha · Ochranné pásmo 1,3 ha · Vyhlášeno v roce 1985

Důvodem pro územní ochranu Otvovické skály je výskyt několika typů společenstev teplomilných druhů rostlin, která se zde zachovala v poměrně přirozeném stavu.

Středem lokality je bohatě členěná skála tvořená algonkickýmy břidlicemi, porostlá počátečními stadii společenstev skalních stepí. Jednotlivé druhy rostlin tu rostou v mělkých vrstvách půdy, někdy jen zachycených ve skalních štěrbinách. Nejnápadnějším druhem je brzy na jaře zlatě kvetoucí tařice skalní. Z dalších jmenujme alespoň rozchodník bílý, rozchodník šestiřadý, kakost krvavý, z chráněných druhů tu kromě tařice roste koniklec luční načernalý a vtroušeně kavyl Ivanův. Ten najdeme hlavně v porostech na svahu orientovaném k jihu. Na hlubší vrstvě půdy tu roste celá řada druhů travnaté kavylové stepi, např. kozinec bezlodyžný, kozinec rakouský, hlaváček jarní, rozrazil rozprostřený, šalvěj luční apod.

Po celé lokalitě jsou roztroušeny teplomilné keře, z nichž vyniká hlavně vzrostlý exemplář chráněného dřínu na jižním svahu, dále hlohy, ..ída krvavá, růže šípková. Na některých místech je hustota těchto keřů příliš veliká, rozrůstají se na úkor bylinné vegetace, která v jejich zástinu mizí. Dříve bylo jejich šíření regulováno pastvou, nyní je třeba zásahu člověka, stejně jako při odstraňování zavlečeného akátu.

K severu se svažující stráň je porostlá lesem, jehož část tvoří ochranné pásmo. Jeho přírozená skladba je do značné míry pozměněna způsobem hospodaření. Hlavními dřevinami tu jsou duby letní a zimní, vtroušen je habr.

Zvířena Otvovické skály je pestrá a zajímavá. Z obratlovců zde hnízdí několik druhů ptáků, vyhledávajících lokality stepního charakteru s křovinami, jako je linduška lesní, strnad luční, pěnice hnědokříklá aj. Dále zde žije ještěrka obecná, slepýš křehký a ropucha zelená. Bohatá je fauna bezobratlých, zastoupená zejména teplo- a suchomilnými formami měkýšů, pavouků, mnohonožek a hmyzu, především rovnokřídlého, blanokřídlého, dvoukřídlého, brouků, motýlů a ploštic. Přítomnost těchto živočichů je rovněž závislá na zachování stepního charakteru území. Na skalkách se vyskytují takzvané petrofilní druhy, tedy druhy vázané na skály, kameny a sutě bez vegetace. Je to např. saranče modrokřídlé (Oedipoda cocrulescens), několik druhů pavouků skákavek (Salticidae) nebo šupinušky rodu Machilis.

V území jsou nežádoucí a zakázané jakékoliv vlivy člověka s výjimkou asanačních zásahů schválených ochranou přírody. Zejména zde nelze tábořit, zakládat oheň, sbírat organismy a používat jedovaté látky.

Odkazy

Datum vložení: 6. 6. 2014 10:16
Datum poslední aktualizace: 9. 4. 2024 13:58

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:07

Slunce zapadá:21:10