Obec Otvovice
Otvovice

1846 Kaple

Počátek Kronyky L.P. MDCCCXLVI.

Wědouce, jak dobrá a užitečná wěc jest, mnohé a paměti hodné dějiny potomstwu písmem zanechati a zachowati, chcem w této knize, již nám k tomuto zámyslu náš Wel. Pan krajan, Páter Antonín Šubrt, /: narozen we Wotwowicich dne 23. prosince 1804:/,  
/, zaslal, swědomitě a prawdiwě w krátkosti zaznamenati, aby dítky naše i jejich potomci w ní čtouce, zkušenosti nabyli, prawidla jednáni z ní sobě wywinuli, a pak dle Boha a swědomí, nábožně, sprawedliwě a ctnostně žiwi byli. Což tady v této knize následowati budu, ať wšecko slouží ke cti a chvále Boží, naších i potomků duši k spasení. A nyní s
pomoci boží počínáme rok Páně 1846 popisowati.

Popis při základu kamena nowé kaple S. Prokopa we wsi Wotwowic dne 29. dubna léta 1846.

Léta Páně 1846 dne 29 dubna, byl k postawení zcela nowé kaple, na k tomu příhodném a vykázaném místě w čele zdi k wíchodní straně za oltářem, u přítomnosti Ouřadníctwa, dawu lidu a Wotwowské školní mládeže při zwuku trub a bubnů a hlaukání ran z moždířů základní kamen položen; za času panowání:
Jeho Majest: Cisaře Ferdinanda 1.ho
Jeho Cis. kr. wýsosti Welkowewody z Toskana, Arcyknížate Leopolda IIho držitele zdejších panství, a jeho cis. kr. wýsost Arcykníže Štěpán w Praze toho času zemským ředitelem byl.
Krajský hejtman toho času Rakownického kraje byl Kazimir Fortwengler bydlicý w Slaném.
Pán František Theim ouřadlní direktor zdejšího Zwoleňowského panství.
 František Kohout, sedlák z čísla 22 byl richtářem, a při
stavbě této kaple zwláště se snažil; umně přitom nápomocní se stali usedlíci zdejší, a sice
Antonín Regnerml sedlák a končel z čísla 23.
František Šarboch, sedlák a též končel --- 24.
Antonín Salomon, řeznický mistr, hospodský a usedlík z čísla 1ho.

Postawení této z cela nowé kaple Slanský městský zednický mistr Josef Škmojíček, w odhadné ceně pro wšecky řemeslniki k tomu pracující a potřebné tesařské stavební dříví za 597 zl. 30 x we stříbře převzal, a základní kámen dle obyčejného způsobu dnešního dne založil.

W hromadu sečtené wšecky wýlohy i spolu s wížkou obnášejí 853 zl. 36x we stříbře. Na to přispíwali a dali: Milostiwá wrchnost zdejších panství potřebné cihli, dlaždički, taški a preize na střechu, též i wšecko vápno, we wypočtený od 224 zl. 13 x we stříbře.

Skrze dobrowolně sebrané příspěwky od domácích we sničanů dwojí písebně poznamenanau zbírku se shledalo 146 zl. 1 x we stříbře.

Z kostelního zádušního jmění bylo k tomu we dwau vdděleních powoleno 110 zl. 54 x we stříbře. Nadestáwajícý se ješte 354 zl. 58 x stříb. k doplacení té potřebné částki, ješte pozdějc, též z kostelního jměnní od Wel. konsistoře wydati powoleno bylo. Potažitau a ruční práci při tom stavění, místní obywatelstvo wšecku a zcela bezplatně wykonalo, která na 315 zl. 13 x stříbra sečtená jest byla.

Při pozlacení železného kříže na vížce nabožne a zaslaužile matrony toho místa dobrowolně obětowali:
1. p. Alžběta Salomonowá manželka řezníka a hospodského ...... 1 dukát
2. p. Marie Saidlowá rozená Salomonová, manželka sklenohutníka .... 1 dukát
3. p. Marie Zajíčkowá mlinářka .. 1 dukát
4. p. Marie Baučkowá, Marie Šarbochová a Alžběta Zábranská sedlky dohromady dali 5 zl. stříbra neb 1 dukát.

W témž místě we wsi Wotwowicích nalezá se Wrchno
stenský farní auřad, jedna sklenná dílna, mnoho uhelen
a dohromady 70 domowních čísel, 163 tu bydlících rodin
a 680 duší.

Dle starého zawedení a základů bývalé kaple (která
stáwala na tom místě, kde nyní litý železný kříž před
Čubrtowským statkem postaven jest) od roku 1716, za
bývalého richtáře Ferdinanda Salomona N:1 4 fundační
mše S=té ctěné býti mají, a sice:
1. na den S=t Fabiána a Šebastiana.
2. "- přem.šení St. Wáclawa
3. "- S=té Alžběty.
4. "- S=tého Prokopa

Pro letošní rok jest dobrá a hojná žeň k očekáwání
a dausání(?); zima byla welmi mírná bez sněhu, a do
konce měsíce března bylo jarní setí zcela již ukončeno.

Místní obýwatele jsou dobře zdrawí, pořádní, po
slušní, a sedlácí w přicházejícím dobrém zásobují.
Obylní cena až do dneška byla následowní.
1 korec pšenice sháněné rowné míře za ... 18 zl. W.č.
1 -"- žita ... 15 zl.
1 -"- ječmena ... 10 zl.
1 -"- ovsa ... 7 zl.
1 -"- bramborů ... 5 zl.
1 Centýř sena ... 3 zl.
1 kopa dlouhé žitné slámy až za ... 15 zl.
Wídeňského čísla, kdežto dle kursu 250 zl. jeden zlatý
W.č. jen 24 x stříbra a 3 Císařské dwacetníky na jeden zlatý se počítali.

S pomocí boží má býti tato kaple k slavnosti S=té Prokopa b. r. postawená a poswěcení na ten den slawně wykonané.
W památku základní této slawnosti ku skončení od stavitelského mistra Škwojička s sáhowkou neb prawídkem dostali po třech kopách:
1. Ferdinand Salomon, 8 let starý, sin z Čísla 1.
2. Josef Šarboch 10 - - - 24
3. Ján Regnerml 12 - - - 23.
S tím se tato slawnost skončila.
 Postawení kaple bylo k určitému času ukončeno a poswěcení na den Sv. Prokopa dne 4. Čerwna předewzato;
W nad wečer před tím dnem hlučné hřmění z moždířů tuto nastáwající slawnost celému okrsku oznamowalo.
Ráno dne 4. Čerwna sjelo se wšecko úřadnictvo zdejšího panství. D. p. Wikář okrsku Slánského děkan w Lidicích Ján Lězděka? D. p. Jakub Duna? děkan Kowárský spolu i jeho p. kaplan Lebn. Wlb. P. Jiří ..á farář Zeměchšký a welmi četný daw okolního i domácího lidu tu přítomen byl.

O 10=té hodině držel k tomu příhodnou řeč Wlb. p. kaplan Kowárský pan Leber, a pak D. p. Wikář kapli poswětil, a s .sopocím kropáčem pokropil. Na to následowala slavná zpíwaná mše S=tá při zwučné hudbě, znění trub a bubnů a houkání ran z moždířů.

Po skončení této slawnosti řečil welectěný pan František ?heim direktem ku wšechněm obywatelům zdejší obce, kdežto za wšecka přispění a wykonání práce srdečné díky wzdal, a tuto zde nowě postawenou kapli jím ku potěšení a srdečnou radostí w důwěře odewzdal. Po skončení wystoupil zdejší soused Antonín Regnemerl a opětně jemu za wšecka přispění a oběto wání, děkující řeč držel, obsahu následujícího:

Wisoce wážený Jemnos Pane! Řediteli Panství Zwoleňewského!
Připomínajíc sobě tolikowá dobrodiní, kterých jsem za časů laskawého řízení Jejich obdrželi . - připomínajíce sobě jak dobrotiwě nás tolik již řídějí lét, jak na Jejích přímluvu a wynasnažení naše, nám milé dítki do nowé dokonalé školy Zeměšské přijali, s jakou snažiwostí se přičiňowali, by na místě starého, chatrného, ku pádu se schilujícího domečku Božího, tento nowý wzdělán, dokonán a ku cti, sláwě a službě Boží řádně zaswěcen byl. Uznáwáme za swatou powinnost naši, nejen my dospělí obywatelé obce zdejší, ale i naši maličtí wespolek za tak po wždy nejponíženější a nejsrdečnější díki wzdáwati, a dárce wšeho dobrého Pána a ředitele nebes i země prositi, by tuto práci, toto wynasnažení, tuto lásku, prodloužením života, stálím zdrawím, spokojeností a štěstím, zde časně, tam ale odplatou wiečnou odměniti ráčil. _ by Jich tam šťastně spojil s těmi, kteří Jím zde milí a drazí byli, s jejich milowanými Pany rodiči, nejmilowanější paní chotí, a se wšemi, jenž jako Oni wyhledáwali čest a slávu Boží a dobro swých poddaných, za to prositi budeme neustále, my tu wděčně připamatowati se zawazujeme i našim maličkým. - - zde zawzněl zwuk trub a bubnů a hřmění moždířů
- - Ať žije náš dobrý Jemnost Pán, stvořitel náš!!!

Na jm. pana Wikáře
Ano i jim Weledustojný Weleučený Milost Pane! - na místě wrchního pastýře Jeho knížecí Arcibiskupské milosti wyslaný! Za milost, nám dnešního dne prokázanou w nejwětší uctiwosti wroucí díky wzdáwáme, že nám tento stánek Boží mocí nejwyší propůjčen ke cti, sláwě a službě Boží, i k našemu duchownímu wzdělání řádně poswětiti ráčili - - - Stwořitel, Wykupitel a Poswětitel duší lidských, odměn swatou práci, žehnej obtížné kroky, znamenej wše w knize žiwota a vyplat odplatou nebes!!! -
Ať žije Milost Pán, jenž poswětil stánek Boží náš tento!!! -

Na pana Důchodního Fridr. Hoffbaura
Konečně i Jim Urozený Pane Duchodní jimžto w nepřitomnosti slowutného wrchního Jemnost Pána Ředitele, nejenom pilným dohlížením, moudrou radou a nařizováním, ale i peněžitou potřebnou pomocí k dokonání tohoto stánku přispívali. Nejuctiwěji děkujeme
Jim a Jejich milowaným Paní Choti a dítkám stálého štěstí přejeme.
Díky též wšem wzácným pánům hostům za jejich nás w obci naší laskawé nawštíwení.

Wšem sousedům a Obiwatelum

I k wám se obracím mé milí sousedi a obywatelé zdejší obce, a wám tisícerá díky wzdáwám za waše wší wynasnažení co jste kdo tomuto chrámu Páně darowali neb
i pracowali; w prawdě wyznat musím, že i také mnozí dost těžce, by s námi Bůh byl za wše odměnitelem, by wám zde popřál zdrawí a swé swaté požehnání, a po smrti by se swatý Prokop za wás přimlouwal, by jste se s ním a s Bohem radowali wěčně w nebí
na twář Krista patřili. Amen.

Druhého dne po této slawnosti dne 6. čerwence okolo 5té hodiny odpoledne wywstal strašný mrak s silným powětřím od strany jiho=západní; hned z toho se ztrhlo silné krupobití, které u nás oseté pole z obou stran, a sice tu stranu k Wolowicům a Zeměchům ještě silněji nežli stranu k Holubicům potlouklo a zničilo. Wšak na dolíku, a na rowině
nad strání wšecko zachowáno a zachráněno bylo. Tím jsme do welikého neštěstí a bídy upadli, a wšeho očekáwání, již již jen ke sklizni tu stojícího obilí, na nějž jsme práwě teď srp wložit chtěli, pojednou zbawení byli.

Ještě horší rána nás očekáwala. Poněwadž naše potlučené obilí jen na tři i také jen 2 čtvrtin sipalo, tak jsme mnoho přikoupit museli, a cena obilý tak zrůstala, že přede žněma roků následujícího byl i korec žita rowné míri za 25 zl. pšenice za 32 zl. ječmena
za 16 zl. owsa za 11 zl. wikwe za 18 fl a korec bramborů za 7 zl.
Toho roku naši kapli, od našeho zde we Wotwowicích zrozeného, a teď na Morawě w Lulči bidlicího milého krajana kněze církevního Pt. Antonína Šubrta následowní wěci pro naši kapli nám odeslané byli:
1. Monstranc.
2. Ciborium s pláštíčkem.
3. Kaditelnice.
4. Loďka.
5. Welká lampa s prowazem, jablky a klapkou.
6. 3 tabulki Kánonu na oltář.
7. Pacifikální kříž postříbřený.
8. Kříž na oltář.
9. Křížek aufěrný?
10. Pat?a pro .??
11. Lustr.
12. 2 zwonečki.
13. Piksla na hostie
14. Misál.
15. Ajenda.?
16. Nowý ornát se wším přináležejícím.
17. 2 alby.?
18. 2 kochety.?
 19. 2 Cingula
20. 3 numeráli.
21. 2 quadráty.
22. Šátek na kámen oltáře.
23. 3 ručníki.
24. 7 Purifikatoria.
25. 4 Korporalia.
26. Welum.
27. Lucerna.
28. 2 konwički.
29. Portálie - kámen oltářní.
30. figuru wzkříšení Páně.
31. 46 swíček a sloupek.

IVB. W roku 1840 bylo měření wšech gruntů a polesí při obci Wotwoské, skrze Gnometra pána Jána Wollmana a Adjunota Gustawa Gramma.
Gnometr p. Wollmann byl bytem u Josefa Šekla, sedláka w Wotwowicích w Čísle 19. Adjunkt p. Gramm u Františka Kohouta, sedláka w N:22. a dwa k tomu potřební
wojínowé u Antonína Regnermla sedláka w č. 23.
Wýsledek toho celého wyměření jest w zadním oddílu této knihy wepsáný.

W roku 1844 nákladem Wel. P. Pátera Antonína Šubrta kněze církevního a kaplana w Lulči na Moravě, byl koupen, skrze jeho p. bratra Františka Šubrta ten čas jsoucího školního pomocníka w Zeměchách a spolu s ním Josefa Štekla souseda w Wotwowicích, w Praze w ritířské ulici, litý železný kříž s pozlaceným krucifixem, a postawen na památným místě, kde jindy kaple S=ho Prokopa stála, naproti wratům Šubrtowského statku číslo 19. Kamený postawec pod ten kříž a kamenné sloupki okolo něho zhotowil Matěj Rukš? kamenický mistr w Zeměchách, a dřewenou ohradu okolo zhotowit Josef Rupa?, truhlářský mistr we Wotwowicích, což oboje nákladem obce Wotwowské zřízeno bylo.

Dne 10ho října t.r. přišlo w průwodu Kowárských obouch Wlb. p.p. duchowních četné proucesí lidu, i také takowé w průwodu Wlb. p. faráře Zeměchského Jiří Rohleny? ze
Zeměch do obce Wotwowic; také s jeho přítomností naší obec poctil Wlb. p. Jirsík farář w Minicích a spolu biskupský Notář. Ten držel příslušnou a dojímawou řeč k tu shromážděnému zástupu, a po skončení řeči, tu nowě postawený kříž slawně pochwálil.

Na základ fundace toho kříže položil P. Antonín Šubrt k zwoleňowskému Ouřadu jistinu peněžitou s 45f W.č. aneb 18 fl we stříbře, tři Cís. dwacetníki na jeden zlatý počítajíc.
Dne 10 října roku 1846 nawštíwil naší Wotwowskou obec náš Welewážený a srdečně milující krajan a rodák Wotwowský Wlb. P. Antonín Šubrt církewní kněz a kaplan na Morawě w Lulči, kterýžto až posawáde jeho otce Prokopa Šubrta domkáře w Číslu 14 nažiwu tu měl.

Jeho příchod se slawně očekáwal. Okolo 3tí hodiny odpolední přijel, s schwalně od obce Wotwowské k tomu odeslanou příležitostí, z Prahi do Wotwowic, když občanstwo domá-
cí we swátečním rouše oblečené jej dychtiwě očekáwalo hřmění moždířů oznámilo příchod jeho.

On slezl z kočáru u přibytku otce jeho Prokopa Šubrta, jej s dětinskou láskou polibením pozdrawil, w jeho příbytku se do roucha kněžského oblekl, a odtud ku kamennému kříži od něho darowanému se ubíral. Tu s zwukem trub a bubnů přiwítán, a od wšech, ty jej očekáwajících krajanů jeho laskawě pozdrawen a uwítán byl.

Polibením tento kříž pozdrawiw, odtud w slawném průwodu procesí do nowé kaple S=ho Prokopa se ubíral. Pomodliw se tu, a sw. požehnání swým krajanům uděliw, z kaple
se ubíral. Tu před kaplí w řádně uspořádaném řadu stáli dítky i dospělí lidé. Práh překročit chtějícímu w cestu w kročil zdejší soused, a býwalý jeho spolužák, Antonín Regnerml, a uwítající, též i za wšecky témuž kostelíčku dary od něho laskawě obětowané a sem odeslané, děkující řeč držel, a ku skončení i dítkám tu stojícím památnost tuto na srdce wložil, a že dům tento, dům modlitby od jejich otců k budoucí památce, a tu k odsilání modliteb Bohu za ně, i již zemřelé, postawen jest.

Po skončení této řeči Wlb. p. F. Šubrt díky, za toto uwítání swým krajanům wzdal, a jich i spolu maličkých k zbožnému nawstěwowání tohoto chrámečku k útěšě?
jejich laskawě wybízel. Po ukončení s srdečným potěšením každý domů se ubíral.

Na to dne 11. t.m. práwě o poswícení kázání na jeho wlast a krajany utíší a pak slawnou mši sw. zpíwal.

Kratičký čas mezi swými pobyw, již dne 16. t.m. se se swými krajany tu rožehnaw, sw. požehnání jim uděliw, a swého otce ještě jednou nawštíwiw, opět pryč se odebral. Kdežto jej zwuk trub a bubnů již se wzdalujícího ještě doprowázel.

Pro tento rok již žádných znamenitých událostí se nenachází, pročež jej skončujeme, a počínáme zapisowati rok Páně 1847.
Zwláštním přičiněním Antonína Salomona souseda a řeznického mistra z čísla 1 byl objednán nowý obraz swatého Prokopa.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Východ a západ slunce

Slunce vychází:6:02

Slunce zapadá:20:02