Obec Otvovice
Otvovice

Stavba školy

Od roku 1847 neznamenalo se ničeho do této knihy až do roku 1856.

Mezi tím časem byli následovní přednostové v obci Votvovické: Kohout František a Salamon Antonín

Za tohoto posledního dosáhla konečně obec Votvovská své filialní školy, pročež podáme zde celé děje této školy.

Léta páně 1856 za panování J. V. císaře pána Františka Jozefa I. z Habsburků, kterýž v Rakousku ve Vídni přebýval, byla země česká na 13 krajů rozdělena, z nichž každý pozůstával z několika okresů, tehdáž zdejší obec počítajíc 75 domovních čísel připadla k okresu Velvarskému do kraje Pražského, s farností však přivtělena byla k děkanství Kovárskému, kamž i přiškolena byla, až při stavbě nové Zemechšké školy na žádost svojí dne 7. máje 1835 č. 2570 k oné škole přivtělena byla.

V uběhnutí oněch let, tohoto přiškolení až do roku 1856 dosáhlo se přesvědčení, že toto přivtělení schopných dítek obce Votvovské k škole Zeměšské, tělesnému i duševnímu pokroku dítek neprospěšno jest, ana cesta do dosti vzdálených Zeměch roklinatou a skalnatou krajinou vede, zimního času však pro veliké závěje a umrzlé cesty velmi namahavá neli nebezpečna jest, a vzláště vmrznutí aneb i docela onemocnění dítek za sebou přináší, následkem čehož i časté zameškávání školy přicházeti musí.

Za takovýchto okolností umínila sobě obec Votvovská sama pro sebe školu si vystavěti, a s odloučení od školy Zeměšské pak docíliti.

Toho času byl představeným obce lidumilný pan Antonín Salomon mistr řeznický a majitel hostince číslo I, který byl první původce onoho dobrého činu, totiž vystavění školy, s ním byli ve Výboru pan Jan Čurba c. k. horní zprávce, František Šarboch soused číslo 24, Antonín Regenaermel, soused č. 23, Jozef Houdek č. 6, Jozef Zábranský č. 5, Antonín Vízner, soused č. 3, František Kohout soused č. 22, Emil Moravec majitel sklenných hutí, parního mlýna a hospodářství číslo 25 a Antonín Čubrt, soused č. 19. Ostatní sousedé byli: Jan Zajíček mlynář č. 7, Jozef Šára čís. 59, František Srba č. 20, Antonín Böhm č. 4, Jozef Hykl, č. 18, František Šára č. 17, Kateřina Mašánský č. 16, Matěj Kotmel, č. 11 a KateřinaMašanská [Tlustá] č. 26. Téhož času, když se tato škola stavěla byla v Kovárech Děkanem velec. pan Karel Hausmann a c. k . okresním ve Velvarách byl vysoce ctěný pan Vojtěch Klusáček. K zařízení a způsobení této stavby Votvovské školy zakročila obec v povolení při c. k. místodržitelstvu na základě předsevzaté komise od okresního úřadu Velvarského dne 26. září 1856, a ono povolení od c.k. místodržitelství od 7. února 1858 č. 1997 štastně obdržela. Aby záležitost školní pojištěna byla, byla při schůzi obecního výboru následovní ujednání vyřízeno:

"Uznávajíce toho, že dobře zřízené národní školy mocným prostředkem jsou všeobecného vzdělání, a že oni, jak všeobecně známo, od obce z vlastních prostředků k vydržování jsou, tedy vidí se dole podepsaní zastupitelé obce Votvovské určeni, při společné zavázanosti Votvovských obyvatelů, pro sebe a své nástupce k zachování obecné filialní školy a objednaného učitele pro všecky předepsané závazky převzíti a takové jakožto nerozdílnou zavázanost obce v každém čase co ndokonaleji plnit a to sice:

1. Převezme obec Votvovská patronát od zdejší filialní školy, a bude tedy ručet.

2. Školu tu pro všechny budoucí časy zachovávati a všecky patronátem vyplívající povinnosti a zavázanosti k platnosti a dokonalému plnění líbit si dáti.

3. Při této filialní škole ustanovenému učiteli obzvláště postavení pojistit, a od něho každou nezpůsobnost, která často učitelům při dobývání školního přihází odcházet, dále zavazuje se obec jemu roční službu dvě stě šedesát dva zlaté padesát krejcarů r. č. ve čtvrtletních lhůtách zapraviti, a on nemá tak dalece nad školním platem, který jemu obec k rukoum vyzvedne, jen tenkráte práva, když školní plat onu summu dvou set, šedesáti dvou zlatých, padesáti krejcarů rak. čísla převyšuje.
Poněvadž mu mimo toho v školním stavení, přiměřený byt poukázán jest, tak také bude od něho s jistotou očekáváno, že on dle své povinnosti jak náleží pokračovat bude, a obecní mládeži jakož i celé obci za vzor svůj život uspořádat se vynasnaží.

4. Též se zavazuje obec k topení školní světnice a mimo předepsaných 7 sáhů měkkého dříví každoročně 2 sáhy měkkého štěpinového dříví obyčejné délky a 85 centýřů čistého kamenného uhlí odváděti, a toto palivo kdykoliv toho potřeba bude a učitel o to se ohlásí beze všeho platu přivézti, předc se musí první požádání do sv. Václava státí aby při nastoupení zimy neprodleně se ve školní světnici topiti mohlo.

5. Stran čištení školy zavazuje se obec na vlastní útraty každého roku na požádání školy vybílit a vymíti dáti, k dennímu vymetání přednale kopu košťat přidat, a k vymetání od ženy na své útraty placené nechat vykonávat. V tomto pádu nemá učitel na předepsaných 12 zl, k účelu vymetání školy žádného práva.

6. V případu, kdyby zde učitel zemřel a po něm vdova neb několik dítek zůstalo, zavazuje se obec zaopatření těch samých dle umluvených ustanovení vyplnit.

7. Poněvadž se spolupopodepsaný Kovárský pan děkan Hausmann pro sebe a nástupce své vyjádřil dobrovolně ve filialní škole Votvovské dle v § 55 obsažených pol. řízení uspořádaní přednášet, tedy zavazuje se obec Votvovská pana katechetu z Kovár za nepohodlné počasí 2. v týdnu k přednáškám z náboženství přivézti a odvézti.

8. Co se týče patřičného platu 3 zl. 15 kr. r.č. za kanovnickou vizitaci ve filialní škole Votvovské, tak se má tato z přijmů obce vypláceti.

K nezměnitelnému vždy držení této úmluvy zhotovila se tota listina ve 4. opisech, jedna k vysoké c.k. zemské vládě, 2. k nejdůst. arcib. konzistoři, 3. duchovnímu úřadu v Kovárech a 4. obecní pokladnici Votvovské, a všechny 4 stejně znějící listiny jsou zaopatřeny patřičnými podpisy a pečetěmi.

Stalo se ve Votvovicích dne 24. srpna 1859.

L.S. Budeč
K. Hausmann děkan v Kovárech

L.S. P. Karel Lička, ... ... školdozorce

L.S. Wotwovic - Antonín Šubert - představený, Ant. Regenarmel - rada, F. Šarboch rada, Jozef Houdek starší, Jozef Zábranský starší, Antonín Wizner svědek, Šára Jozef svědek

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:07

Slunce zapadá:21:10